Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Có hiệu lực từ Ngày 22 tháng 5 năm 2018

Chào mừng bạn đến với Trang web của US PECAN GROWERS COUNCIL (USPGC). Trang web này được cung cấp dưới dạng dịch vụ của USPGC.

USPGC cam kết giữ bí mật địa chỉ e-mail của bạn. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê email của các hội viên, người tham dự cuộc họp hoặc bất kỳ ai khác mà chúng tôi đang hợp tác kinh doanh với bất kỳ bên thứ ba nào.

1. Thỏa thuận. Bằng cách sử dụng trang web USPGC (Trang web), bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này (Điều khoản Sử dụng). USPGC có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này theo thời gian. “Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận Sử dụng” hiện tại sẽ luôn được đăng trên Trang web và bạn có thể xem nó bất kỳ lúc nào thông qua liên kết ở cuối bất kỳ trang công cộng nào của Trang web.

2. Mô tả Dịch vụ. Trang web USPGC www.uspecans.org bao gồm nhiều mục, một số mục bị hạn chế quyền truy cập.

3. Sở hữu trí tuệ.Toàn bộ nội dung và thiết kế của Trang web, bao gồm tất cả nhãn hiệu, biểu trưng, ​​tên thương mại, tài liệu, cơ sở dữ liệu, hình ảnh đồ họa và thông tin khác, là tài sản của USPGC hoặc được USPGC sử dụng với sự cho phép và được bảo vệ theo luật bản quyền và thương hiệu của Hoa Kỳ và quốc tế, dù có hoặc không có thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác xuất hiện trên màn hình hiển thị thông tin. Trừ khi được cung cấp ở đây, người sử dùng Trang web có thể lưu và sử dụng thông tin trên trang web chỉ cho mục đích giáo dục hoặc phi thương mại hoặc cá nhân. Không được phép có các sử dụng khác, bao gồm, không giới hạn, việc sao chép, truyền lại hoặc chỉnh sửa thông tin trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của USPGC, có thể bằng cách liên hệ USPGC tại [email protected]

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Trong mọi trường hợp, USPGC hoặc các nhân viên, giám đốc, thành viên, hoặc đại lý không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào, có hay không được thông báo về khả năng các thiệt hại như vậy, và trên bất kỳ lý thuyết trách nhiệm nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu quả hoạt động của Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web.

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.USPGC không bảo hành, bảo đảm hoặc đại diện về tính chính xác, nội dung, tính đầy đủ, độ tin cậy, khả năng hoạt động hoặc tính hợp pháp của thông tin trong Trang web, bao gồm, không giới hạn, bảo hành khả năng bán hàng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm quyền sở hữu. Thông tin, ý kiến ​​và khuyến nghị được trình bày trong trang web chỉ là thông tin tổng quát. Những thông tin này không nên được coi là tư vấn y tế và không có ý định thay thế cho tư vấn của một bác sĩ có trình độ. Trừ khi có quy định cụ thể khác, USPGC không xác nhận, phê duyệt, giới thiệu hoặc xác nhận bất kỳ thông tin, sản phẩm, quy trình, dịch vụ hoặc tổ chức nào được trình bày hoặc đề cập trên Trang web và thông tin từ Trang web không được tham chiếu, chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, USPGC không bảo đảm rằng Trang web hoặc máy chủ hiện có, không có vi-rút hoặc các thành phần hoặc mã khác biểu hiện các thuộc tính gây nhiễm hoặc phá hoại. USPGC hoàn toàn từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng, tham chiếu, phụ thuộc hoặc không sử dụng được Trang web hoặc thông tin được trình bày trên Trang web. Trong bất kỳ lĩnh vực pháp lý nào không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm như vậy, trách nhiệm pháp lý của USPGC sẽ bị giới hạn ở mức độ lớn nhất được luật hiện hành cho phép.

6. Liên kết. Các liên kết hoặc con trỏ kết nối Trang web với các trang Internet khác chỉ được cung cấp miễn phí và không cố ý, trực tiếp hay gián tiếp, xác nhận, tài trợ hoặc phê duyệt của USPGC với trang web được liên kết, với tổ chức hoặc cá nhân điều hành trang web hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, cá nhân hoặc tổ chức nào được tham chiếu trong Trang web. Nói chung, bất kỳ trang web nào có địa chỉ (hoặc URL) không chứa “www.uspecans.org” là một trang web được liên kết. Nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào không nhất thiết phản ánh ý kiến, tiêu chuẩn hoặc chính sách của USPGC. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của USPGC và USPGC không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào, bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết, bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào cho trang web đó hoặc việc tuân thủ luật hiện hành của các trang web được liên kết đó.

7. DMCA Thủ tục Thông báo và gỡ bỏ.USPGC tuân thủ Đạo luật bản quyền Digital Millennium Copyright Act (DMCA) bằng cách tuân thủ các thông báo về cáo buộc vi phạm theo DMCA và các luật hiện hành khác. Là một phần của việc tuân thủ, USPGC có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu trên Trang web được cho là vi phạm, trong trường hợp này USPGC sẽ nỗ lực liên hệ với người đã gửi tài liệu bị ảnh hưởng để người đó có thể thực hiện thông báo chống khiếu nại, cũng phù hợp với DMCA. Bằng cách đăng tài liệu lên Trang web, bên đăng bài tuyên bố và bảo đảm rằng người đó sở hữu bản quyền đối với tài liệu đó hoặc đã nhận được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Ngoài ra, bên đăng bài cung cấp cho USPGC và người dùng Trang web quyền và giấy phép không độc quyền, không giới hạn, không có tiền bản quyền để hiển thị, sao chép, xuất bản, phân phối, truyền, in, và sử dụng thông tin đó hoặc tài liệu khác. Bất kỳ ai cho rằng tài liệu được đăng trên Trang web vi phạm tác phẩm có bản quyền của mình cần gửi email đến [email protected] và yêu cầu xóa.

8. Lựa chọn Luật và Diễn đàn. Thỏa thuận này được ký kết và thực hiện tại Bang Georgia, Hoa Kỳ và được điều chỉnh bởi luật pháp của Georgia, không  kể các lựa chọn về luật hoặc xung khắc của các điều luật. Đối với bất kỳ khiếu nại hoặc hành động trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến www.uspecans.org, mỗi bên không thể huỷ ngang gửi đến thẩm quyền xét xử cá nhân độc quyền của các tòa án tiểu bang nằm ở Quận Tifton, Georgia hoặc Tòa án Hoa Kỳ, bất kỳ nơi nào có thẩm quyền, và mỗi bên từ bỏ bất kỳ địa điểm pháp lý nào hoặc phản đối diễn đàn nào bất tiện cho tòa án đó.

9. Hoàn thành thỏa thuận. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này được tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác không thực thi thì các điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản Sử dụng này thay thế cho bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa vào nơi khác trên Trang web, không nhất quán hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng này.

10. Sửa đổi. USPGC bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và quy tắc sử dụng Trang web được xác định theo từng thời điểm vì lợi ích tốt nhất của USPGC. Bằng việc sử dụng Trang web, người sử dụng bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này khi chúng được sửa đổi theo thời gian.