Liên hệ

Hoạt động của U.S. Pecans được thực hiện bởi U.S. Pecan Growers Council, Inc. (Hiệp Hội Các Nhà trồng Hồ đào Hoa Kỳ) và được chỉ đạo bởi Giám đốc điều hành USPGC, Bà Janice Dees. Thành viên hội đồng USPGC là chủ tịch của mỗi tiểu bang trồng Hồ đào hoặc có tổ chức cho hạt hồ đào; hiện nay, có 29 thành viên. Năm thành viên hiện đang tham gia Ủy ban Điều hành USPGC. Chủ tịch là Ông Kevin Ivey, Phó chủ tịch thứ nhất là Ông Brad Ellis và Phó chủ tịch thứ hai là Ông Les Daviet. Ông Charlie Graham của Louisiana là thư ký. USPGC cũng thu hút sự tham gia của ngành công nghiệp Hồ đào dưới hình thức một “Nhóm Hoạch định chiến lược cho Hạt Hồ đào”. Hiện nay nhóm các nhà lãnh đạo này bao gồm Bà Janice Dees, Giám đốc điều hành của USPGC, Ông Jason New thuộc Sở Nông nghiệp Bang New Mexico, Ông Blair Krebs thuộc Hiệp hội Nhà trồng Hồ đào Texas, Ông Douglas Freeman thuộc Freeman International Consulting và các viên chức của ban điều hành USPGC. Nhóm nghiên cứu tiên phong trong việc hoạch định và thực hiện các dự án khác nhau của U.S. Pecans.

U.S. Pecan Growers Council

P O Box 7606, Tifton, Georgia 31793

+1-229-392-8997

Mẫu liên hệ

Gặp gỡ nhóm

Janice Dees
Giám đốc Điều hành
[email protected]

Jason New
Sở Nông nghiệp Bang New Mexico
[email protected]

Blair Krebs
Hiệp hội Nhà trồng Hồ đào Texas
[email protected]

Douglas Freeman
Chuyên viên Tư vấn Quốc tế
[email protected]